Všeobecné obchodné podmienky

12.4.2022

ČLÁNOK I - Výklad pojmov

1.1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

 

ARS alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Kúpna zmluva zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom objednávky zrealizovanej Kupujúcim elektronicky prostredníctvom Webového sídla a následnej akceptácie tejto objednávky zo strany Predávajúceho, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar podľa dohodnutých podmienok
Kupujúci fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku prostredníctvom Webového sídla
Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predávajúci

Milan Gaňa Cleanex, s miestom podnikania Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča, IČO: 34 757 716, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Žilina, číslo živnostenského registra: 501-2288, DIČ: 1038811312, IČ DPH: SK1038811312

Tel. č.: +421 940 641 231 – čas poskytovania telefonických konzultácií je v pracovné dni od  8:00 do 17:00 hod.

Email: [email protected]

Prevádzkareň prevádzkareň Predávajúceho nachádzajúca sa na adrese Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča
Spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti; v zmysle Zákona č. 250/2007 fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
Subjekty ARS Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR (dostupný na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), ktoré sú oprávnené na ARS v zmysle § 3 Zákona o ARS
VOP tieto všeobecné obchodné podmienky tvoriace neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy
Webové sídlo https://garden-team.sk/
Zákon č. 102/2014 zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 250/2007 zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon o ARS zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zásady ochrany osobných údajov zásady ochrany osobných údajov Predávajúceho v súvislosti s používaním Webového sídla a uzatváraním Kúpnej zmluvy v znení uvedenom tu.
ZEO zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany spoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho

ČLÁNOK II - Úvodné ustanovenia

2.1. Týmito VOP sa riadia a sú upravené právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením Kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

2.2. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa pri tvorbe objednávky (vypĺňaní objednávkového formuláru) na Webovom sídle s obsahom Kúpnej zmluvy vrátane týchto VOP. Pred odoslaním objednávky zrealizovanej elektronicky prostredníctvom Webového sídla má Kupujúci povinnosť potvrdiť, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP. Pred odoslaním objednávky má Kupujúci takisto povinnosť potvrdiť, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov Predávajúceho. Po vyplnení všetkých povinných polí objednávkového formuláru môže Kupujúci odoslať objednávku Predávajúcemu kliknutím na pole označené „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť. Objednávka predstavuje návrh Kúpnej zmluvy, ktorý odosiela Kupujúci Predávajúcemu. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami dochádza v momente, keď Predávajúci doručí Kupujúcemu emailovú akceptáciu (potvrdenie) objednávky na email Kupujúceho zadaný pri vytváraní objednávky, a obsahuje zhrnutie objednávky a aktuálne znenie týchto VOP. Takáto akceptácia (potvrdenie) objednávky Predávajúceho sa zároveň považuje aj za potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

2.3. Na emailovú adresu Kupujúceho zadanú pri vytváraní objednávky môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky a Kúpnej zmluvy.

2.4. Kupujúci je povinný pri tvorbe objednávky na Webovom sídle uviesť úplne a pravdivo všetky požadované informácie a údaje. Ak si Kupujúci túto povinnosť nesplní, Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho k ich doplneniu. V prípade, že si Kupujúci svoju povinnosť uvedenú v tomto bode VOP nesplní v primeranej dobe ani po výzve Predávajúceho, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde alebo, ak už Kúpna zmluva bola uzavretá potvrdením objednávky podľa bodu 2.2, Predávajúci od nej môže odstúpiť. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, ak už bola zaplatená, bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, na bankový účet, z ktorého bola uhradená, ak sa s Kupujúcim nedohodnú inak.

2.5. Kúpna zmluva bude v elektronickej podobe uložená aj u Predávajúceho a bude Kupujúcemu poskytnutá v prípade, ak si ju Kupujúci od Predávajúceho písomne (vrátane prostredníctvom emailu) vyžiada.

ČLÁNOK III - Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kúpne ceny tovaru uvedené na Webovom sídle v čase zrealizovania objednávky zo strany Kupujúceho sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ sa výslovne nedohodnú inak. Kúpna cena je uvedená v mene Euro (EUR) a vrátane DPH a všetkých ostatných prípadných daní.

3.2. Ku kúpnej cene tovaru budú pripočítané náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, pokiaľ si ich konkrétna objednávka Kupujúceho vyžaduje. Prehľad výšky nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov, resp. spôsobu ich výpočtu, je zverejnený tu. O celkovej kúpnej cene tovaru vrátane nákladov uvedených v prvej vete bude Kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky. Ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno kúpnu cenu primerane určiť vopred, Kupujúci bude pred odoslaním objednávky informovaný o spôsobe, akým sa kúpna cena vypočíta. Ak náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, pokiaľ si ich konkrétna objednávka Kupujúceho vyžaduje, nebude možné určiť vopred, o skutočnosti, že Kupujúci ich bude povinný uhradiť, bude Kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky. V celkovej kúpnej cene nie sú zahrnuté poplatky banke Kupujúceho za vykonanie úhrady, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu Kupujúcim. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci na základe vzťahu Kupujúceho s jeho bankou a na základe vzťahu Kupujúceho s jeho poskytovateľom pripojenia na internet. V celkovej kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s montážou a vykladaním tovaru a tieto služby nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu poskytnúť.

3.3. Kúpna cena tovaru môže byť za podmienok určených Predávajúcim znížená pre konkrétnu objednávku. K takémuto zníženiu kúpnej ceny dôjde najmä v prípade zľavneného akciového tovaru, v prípade dosiahnutia určitej hodnoty objednávky alebo v prípade uplatnenia rôznych bonusových, zľavových alebo iných nárokov Kupujúceho (zľavové kódy, vernostné bonusy). O prípadnom znížení kúpnej ceny bude Kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky.

3.4. Kúpnu cenu za objednaný tovar je možné uhradiť:

a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet uvedený v potvrdení objednávky vystavenom Predávajúcim, pričom tento spôsob úhrady je možný pri akomkoľvek spôsobe dodania tovaru ponúkanom Predávajúcim;
b) prostredníctvom dobierky pri doručení tovaru Kupujúcemu v prípade, ak Kupujúci pri tvorbe objednávky zvolil ako spôsob dodania doručenie kuriérom podľa bodu 4.6 c) VOP, pričom tento spôsob úhrady kúpnej ceny môže byť spojený s dodatočným poplatkom, o ktorom bude Kupujúci informovaný pred odoslaním svojej objednávky;
c) platbou v hotovosti alebo platobnou kartou, ak Kupujúci zvolil ako spôsob dodania osobný odber na Prevádzkarni Predávajúceho na adrese Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča

3.5. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru Kupujúcemu.

3.6. V prípade bezhotovostnej úhrady bankovým prevodom podľa bodu 3.4 a) VOP je kúpna cena splatná do 7 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa predchádzajúcej vety, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcim je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu prípadnú časť kúpnej ceny, ktorá už bola zaplatená, bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, na bankový účet, z ktorého bola uhradená, ak sa s Kupujúcim nedohodnú inak.

3.7. V prípade bezhotovostnej úhrady bankovým prevodom podľa bodu 3.4 a) VOP Predávajúci na základe objednávky vystaví a elektronicky odošle Kupujúcemu faktúru na jeho emailovú adresu zadanú pri vytváraní objednávky. Faktúra sa považujú za doručenú dňom jej odoslania Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho. Fakturačné údaje sú povinnou náležitosťou objednávky, ktoré je Kupujúci povinný vyplniť priamo v objednávkovom formulári na Webovom sídle pri objednávaní si tovaru.

3.8. V prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny objednaného tovaru sa za okamih jej úhrady považuje okamih pripísania vyfakturovanej sumy na účet Predávajúceho. V prípade úhrady kúpnej ceny objednaného tovaru prostredníctvom dobierky sa za okamih jej úhrady považuje okamih, kedy sa vyfakturovaná suma dostane do dispozície Predávajúceho alebo ním určeného prepravcu, ktorý Kupujúcemu dodá objednaný tovar.

3.9. Prevzatím tovaru Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, prechádza vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na objednanom tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru z jeho strany. Ak Kupujúci neprevezme tovar včas, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho dňom, kedy Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci ho neprevezme.

ČLÁNOK IV - Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

4.2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na Webovom sídle.

4.3. Dodacia lehota objednaného tovaru je 1-7 pracovných dní odo dňa úhrady celej kúpnej ceny vrátane nákladov podľa bodu 3.2 VOP. V prípade, že si Kupujúci vybral takú formu úhrady kúpnej ceny, ktorá sa realizuje až pri dodaní tovaru, dodacia lehota objednaného tovaru je 1-7 pracovných dní odo dňa akceptácie (potvrdenia) objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho. V prípade, že je na Webovom sídle uvedená pri konkrétnom tovare iná dĺžka dodacej lehoty, než je uvedená v týchto VOP, platí dĺžka dodacej lehoty uvedená na Webovom sídle. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o prípadnom predĺžení dodacej lehoty z mimoriadnych dôvodov.

4.4. V prípade, že Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nedokáže zabezpečiť dodanie objednaného tovaru v rámci dodacej lehoty v zmysle bodu 4.2 VOP, je povinný o tom Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť (stornovať objednávku). V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, ak už bola zaplatená, bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, na bankový účet, z ktorého bola uhradená, ak sa s Kupujúcim nedohodnú inak.

4.5. Ak Predávajúci nedokáže Kupujúcemu objednaný tovar dodať z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu, je povinný o tom Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie, ak má objektívne možnosť takéto plnenie ponúknuť, alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, ak už bola zaplatená, bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, na bankový účet, z ktorého bola uhradená, ak sa s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim alebo neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, ak už bola zaplatená, bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, na bankový účet, z ktorého bola uhradená, ak sa s Kupujúcim nedohodnú inak.

4.6. Kupujúci si má pri tvorbe objednávky možnosť zvoliť z nasledovných spôsobov dodania tovaru, pokiaľ pri konkrétnom tovare vzhľadom na jeho povahu nie je na Webovom sídle uvedené inak:

a) osobný odber v Prevádzkarni Predávajúceho na adrese Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča, v lehote 7 pracovných dní odo dňa, kedy bude Kupujúcemu oznámené, že je tovar pripravený k osobnému odberu, počas aktuálnych otváracích hodín zverejnených tu;
b) kuriérom na adresu uvedenú Kupujúcim pre zásielky do 1200 kg.

4.7. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa. Ak sa podľa Kúpnej zmluvy má dodanie tovaru realizovať prostredníctvom osobného odberu, miestom dodania objednaného tovaru je adresa Prevádzkarne.

4.8. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru Predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar.

4.9. Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že zobrazenie rastlinného tovaru na Webovom sídle je len ilustračné a dodaný rastlinný tovar sa môže od tohto zobrazenia svojím vzhľadom líšiť. Zároveň farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. Takýto rozdiel vo vzhľade dodaného rastlinného tovaru oproti jeho zobrazeniu na Webovom sídle nie je vadou tovaru. Predávajúci je povinný zabaliť objednaný tovar spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

4.10. Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať Kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. návod na použitie, záručný list).

4.11. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru Kupujúcemu odoprieť do doby zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane nákladov podľa bodu 3.2 VOP.

4.12. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve (dodacia lehota, miesto dodania a pod.) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru medzi Kupujúcim a Predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar.

4.13. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom na dodacom liste, ak je súčasťou dodania aj dodací list. Kupujúci skontroluje tovar ako aj jeho obal a vykoná prehliadku tovaru hneď po jeho prevzatí. Kupujúci berie na vedomie, že svojim podpisom na dodacom liste (bez uvedenia doplňujúcich poznámok) potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že dodaný tovar alebo obal tovaru nebol viditeľne poškodený. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je poškodený, túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu alebo jeho zástupcovi poverenému doručiť tovar a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je Predávajúci alebo zástupca Predávajúceho povinný na žiadosť Kupujúceho vyhotoviť záznam (resp. poznámku v dodacom liste) o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí Kupujúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne Kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť nároky vyplývajúce mu z vád tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci, postupom v zmysle článku VI. VOP. Právo Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku V. VOP týmto nie je dotknuté. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že ustanoveniami tohto bodu VOP nie sú nijako obmedzené alebo vylúčené práva Kupujúceho na uplatnenie svojich nárokov z chybného tovaru, ktoré mu priznávajú príslušné právne predpisy, najmä Občiansky zákonník.

4.14. Ak si Kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať objednaný tovar, Predávajúci ho uloží v Prevádzkarni a vyzve Kupujúceho na jeho osobné vyzdvihnutie v týchto priestoroch v časoch určených Predávajúcim. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne objednaný tovar ani do 3 dní odo dňa uloženia tovaru v Prevádzkarni, Zmluvné strany sa dohodli, že táto Kúpna zmluva sa zrušuje prvým dňom uplynutia uvedenej lehoty. Ak si Kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať objednaný tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä, ale nielen, kvety), v deň jeho doručovania, resp. v lehote na osobný odber, Zmluvné strany sa dohodli, že táto Kúpna zmluva sa zrušuje uplynutím tohto dňa, resp. lehoty. Za predpokladu, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru pred zrušením Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich dvoch viet, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od zrušenia Kúpnej zmluvy, na bankový účet, z ktorého bola uhradená, ak sa s Kupujúcim nedohodnú inak. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho prevziať objednaný tovar (najmä nárok na náhradu škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru Kupujúcemu podľa podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve), nie je zrušením Kúpnej zmluvy podľa tohto bodu VOP dotknutý.

ČLÁNOK V - Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že má v súlade s § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou s výnimkou prepravcu. Kupujúci berie na vedomie, že právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho (napr. jazierková fólia strihaná podľa požiadaviek Kupujúceho);
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. letničky);
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu začína plynúť odo dňa, keď Kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe Kúpnej zmluvy dodáva tovar opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.3. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.4. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže realizovať jednoznačným vyhlásením napríklad v listinnej podobe, emailovou správou alebo prostredníctvom vzorového formuláru, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý si môže Kupujúci stiahnuť tu . Kupujúci je oprávnený doručiť odstúpenie (resp. vyplnený vzorový formulár) Predávajúcemu na adresu Prevádzkarne – Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča, alebo emailom na adresu [email protected] . Ak bude odstúpenie doručené Predávajúcemu elektronicky, Kupujúcemu bude bezodkladne potvrdené jeho prijatie. Predávajúci informuje Kupujúceho, že lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie bude Kupujúcim odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie.

5.5. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 a § 10 ods. 3 Zákona č. 102/2014 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.6. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu, poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku toho, že Kupujúci si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, než mu je riadne doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Vrátenie platieb Kupujúcemu bude uskutočnené rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady Kupujúcim, ak sa Zmluvné strany nedohodli na inom spôsobe vrátenia, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

5.7. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaslať tovar Predávajúcemu do Prevádzkarne alebo ho priniesť do Prevádzkarne na adrese Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci tovar odošle najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Uvedené platí aj v prípade vrátenia takého tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci odporúča Kupujúcemu dať si zásielku tovaru poistiť. Kupujúci berie na vedomie, že zásielka na dobierku, pre prevzatie ktorej sa vyžaduje finančné plnenie zo strany Predávajúceho, nebude Predávajúcim prevzatá.

5.8. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.9. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ.

ČLÁNOK VI - Reklamačný poriadok a zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú počas záručnej doby, ak sa záručná doba na príslušný tovar vzťahuje (t. j. nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci). Pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6.2. Ak tovar vykazuje vady, je Kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu u Predávajúceho na nasledovných kontaktných miestach:

a) osobne v Prevádzkarni počas aktuálnych otváracích hodín zverejnených tu alebo písomne na adrese Prevádzkarne, a to Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča;
b) elektronicky (písomne) na emailovej adrese Predávajúceho [email protected].

Ak je v záručnom liste tovaru uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v rovnakej lehote ako Predávajúci podľa týchto VOP.

6.3. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie svoje meno a priezvisko alebo názov, adresu trvalého bydliska, miesta podnikania alebo sídla, svoje telefónne číslo a emailovú adresu a číslo objednávky, na základe ktorej tovar u Predávajúceho kúpil. Ďalej je povinný presne označiť reklamovaný tovar, druh a rozsah reklamovaných vád tohto tovaru a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle bodu 6.6 VOP.

6.4. Pre riadne začatie reklamačného konania sa tiež vyžaduje, aby Kupujúci doručil reklamovaný tovar Predávajúcemu. Kupujúci odovzdá reklamovaný tovar Predávajúcemu kompletný, neporušený a čistý (hygienicky nezávadný) s prihliadnutím na existenciu reklamovanej vady a obvyklé opotrebenie vzniknuté riadnym užívaním tovaru pred uplatnením reklamácie. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

6.5. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim (napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom emailu, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď (napr. z dôvodu, že Kupujúci ešte nedoručil reklamovaný tovar Predávajúcemu), musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.6. Predávajúci poučí Kupujúceho po uplatnení reklamácie o jeho právach, ktoré si v súvislosti s reklamovaným tovarom môže v zmysle § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka uplatniť.
Kupujúci má v zmysle § 622 Občianskeho zákonníka v prípade odstrániteľných vád právo:

a) na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ktoré je Predávajúci povinný vykonať bez zbytočného odkladu; alebo
b) na výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak s tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Kupujúci má v zmysle § 623 Občianskeho zákonníka v prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol užívať riadne ako vec bez vady, právo:

a) na výmenu tovaru; alebo
b) odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

Rovnaké práva ako práva v prípade neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať riadne ako vec bez vady, prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Kupujúci má v zmysle § 623 Občianskeho zákonníka v prípade iných neodstrániteľných vád právo:

a) na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar predávaný ako použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.7. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv uvedených v bode 6.6 VOP si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 ihneď (napr. odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím), v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu VOP začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.8. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu vzniknutej škody.

6.9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim, ak lehota na vybavenie reklamácie začala plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Predávajúci o vybavení reklamácie môže vydať Kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke alebo pri uplatnení reklamácie.

6.10. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba, resp. z povahy tovaru nevyplýva iná doba (napr. letničky). Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, platí táto lehota. Záručná doba pre použitý tovar je 12 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním určenou osobou. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, t. j. záručná doba sa o ňu predlžuje. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

6.11. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí Kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak zaniknú.

6.12. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa prvej vety bodu 6.8 VOP.

6.13. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť.

6.14. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

6.15. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

6.16. Po tom, čo bola uplatnená reklamácia Kupujúceho riadne vybavená zo strany Predávajúceho, Kupujúci nie je oprávnený pre tú istú vadu (nie vady rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. Kupujúci berie na vedomie, že vybavením reklamácie nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

6.17. Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany Kupujúceho. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady, ktoré vzniknú neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že zobrazenie rastlinného tovaru na Webovom sídle je len ilustračné a dodaný rastlinný tovar sa môže od tohto zobrazenia svojím vzhľadom líšiť. Zároveň farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. Takýto rozdiel vo vzhľade dodaného rastlinného tovaru oproti jeho zobrazeniu na Webovom sídle nie je vadou tovaru.

6.18. Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu zaslanou elektronicky na emailovú adresu Predávajúceho [email protected] alebo poštou na adresu Prevádzkarne, a to Veľká Bytča – Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie ARS Subjektu ARS. Kupujúci má právo voľby, na ktorý Subjekt ARS sa obráti. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.

6.19. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom celoeurópskej platformy ARS, ktorá je dostupná online tu : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

6.20. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ.

ČLÁNOK VII - Zánik Kúpnej zmluvy

7.1. Kúpna zmluva môže okrem prípadov upravených príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov zaniknúť aj:

a) v dôsledku právnej skutočnosti predpokladanej týmito VOP (napr. v bode 4.14 VOP),
b) v dôsledku odstúpenia niektorou zo Zmluvných strán z dôvodu uvedeného v týchto VOP alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise, alebo
c) na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

7.2. V prípade, že Kúpna zmluva zanikla v dôsledku niektorej zo skutočností uvedených v bode 7.1 a) alebo b), Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva zaniká od počiatku, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.

7.3. Zánik tejto Kúpnej zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá Kúpnu zmluvu ukončila (napr. odstúpením), sa nedotýka ustanovení Kúpnej zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po jej zániku.

Článok VIII - Ochrana osobných údajov

8.1. V súvislosti s ochranou osobných údajov Predávajúci postupuje spôsobom upraveným v Zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými sa má Kupujúci možnosť oboznámiť tu a sú zverejnené aj na Webovom sídle a v Prevádzkarni.

Článok IX - Záverečné ustanovenia

9.1. Na právne vzťahy týmito VOP neupravené sa v prípade, ak Kupujúcim je Spotrebiteľ, primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014, Zákona č. 250/2007, Zákona o ARS, ZEO a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a v prípade, ak Kupujúcim nie je Spotrebiteľ, ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.2. V prípade, ak Kupujúci nie je Spotrebiteľ, ustanovenia článkov V a VI a bodu 7.2 VOP pre zmluvný vzťah Zmluvných strán neplatia, pričom ich jednotlivé právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ, berie na vedomie, že sa na Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi ním a Predávajúcim nevzťahujú záručné doby zverejnené na Webovom sídle a v prípade vád tovaru a uplatňovania nárokov z týchto vád sa postupuje výlučne v súlade s Obchodným zákonníkom. V prípade, ak Kupujúci pri vytváraní objednávky uviedol IČO, predpokladá sa, že nie je Spotrebiteľ.

9.3. V prípade, ak si Zmluvné strany písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky upravené týmito VOP, ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito VOP.

9.4. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu, pričom za písomnú formu sa považuje aj emailová komunikácia.

9.5. Akékoľvek spory vzniknuté medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s Kúpnou zmluvou bude oprávnený rozhodnúť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

9.6. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha, je:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
[email protected]
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
http://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Na tento orgán je Kupujúci oprávnený sa obrátiť v prípade záujmu o podanie sťažnosti na spôsob výkonu a realizácie jednotlivých činností Predávajúceho.

9.7. Orgánom, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia Predávajúcemu, na základe ktorého realizuje svoju podnikateľskú činnosť, je Okresný úrad Žilina, odbor živnostenského podnikania.

9.8. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Webového sídla, najmä nie je oprávnený tento obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

9.9. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie VOP sa automaticky nahradí takým ustanovením právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré najbližšie vystihuje podstatu, význam a účel neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia VOP.

9.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Kúpnu zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že Kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že Kúpna zmluva je dostatočne určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Kúpnej zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju uzavreli.

9.11. Tieto VOP sú účinné dňom 20.6.2022 a týmto dňom zároveň nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

vo formáte word (.docx)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

vo formáte pre tlač (.pdf)